تعداد مصوبات و تصمیمات

بر اساس مرجع تصویب در تمامی ادوار شورا

مراجع نمودار

 • صحن شورا 335
 • کمیسیون مدیریت 457
 • کمیسیون ساماندهی رشته ها 83
 • شورای گسترش 29
 • شورای اعطاءمجوزها 2
 • کمیسیون علمی فرهنگی 34

تعداد اسناد به تفکیک دوره

بر اساس دوره اول، دوم و سوم شورا

مراجع نمودار

 • دوره اول
 • دوره دوم
 • دوره سوم

تعداد اسناد بر اساس سال

از سال 1391 تا پایان سال 1402

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد به تفکیک نوع

تصمیم و مصوبه

مراجع نمودار

 • مصوبه 296
 • تصمیم 728

تعداد اسناد به تفکیک مخاطب

به تفکیک مصوبه و تصمیم

مراجع نمودار

 • تصمیم
 • مصوبه

تعداد اسناد به تفکیک نظامات

مراجع نمودار

 • تعلیم و تربیت 228
 • پژوهش 5
 • فرهنگ و تبلیغ 13
 • مدیریت پشتیبانی 852
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://pcss.ir/?p=11043