گزارش وضعیت اسناد مصوب شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

تعداد اسناد سال 1402 - نوع سند - 115 سند

تعداد اسناد سال 1401 - نوع سند - 101 سند

تعداد جلسات برگزار شده به تفکیک مرجع تصویب

جلسات شورا : در سال 1401 تعداد 21 حلسه و در سال 1402 تعداد 12 جلسه می باشد. جلسات کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی : در سال 1401 تعداد 16 جلسه و در سال 1402 تعداد 31 جلسه می باشد. جلسات کمیسیون علمی فرهنگی : در سال 1401 تعداد 13 جلسه و در سال 1402 تعداد 24 جلسه می باشد. جلسات شورای گسترش : در سال 1401 تعداد 4 جلسه و در سال 1402 تعداد 20 جلسه می باشد. جلسات شورای اعطاء در سال 1401 تعداد 1 جلسه و در سال 1402 تعداد 19 جلسه میباشد.

مراجع نمودار

 • 1401
 • 1402

تعداد اسناد به تفکیک مرجع تصویب مقایسه سال 1401 و 1402

اسناد شورا : 17 سند در سال 1401 و 14 سند در سال 1402 --- اسناد کمیسیون مدیریت : 58 سند در سال 1401 و 72 سند در سال 1402 --- اسناد شورای گسترش : 14 سند در سال 1401 و 17 سند در سال 1402 --- اسناد شورای اعطاء : 1 سند در سال 1401 و 5 سند در سال 1402 ---- اسناد کمیسیون علمی فرهنگی: 3 سند در سال 1401 و 4 سند در سال 1402 --- اسناد کمیسیون ساماندهی : 8 سند در سال 1401 و 3 سند در سال 1402

مراجع نمودار

 • تعداد اسناد 1401
 • تعداد اسناد 1402

تعداد اسناد به تفکیک موضوعات کلان و خرد مقایسه سال 1401 و 1402

در سال 1401 : 8 سند کلان(شامل 6 مصوبه و 2 تصمیم) ---- 93 سند خرد(شامل 32 مصوبه و 61 تصمیم) ------- در سال 1402 : 6 سند کلان(شامل 4 مصوبه و 2 تصمیم) ---- 109 سند خرد(شامل 38 مصوبه و 71 تصمیم)

مراجع نمودار

 • تعداد اسناد 1401
 • تعداد اسناد 1402

تعداد اسناد در مرجع تصویب شورا به تفکیک مصوبه و تصمیم مقایسه سال 1401 و 1402

شورای سیاست گذاری در سال 1401 : 8 مصوبه و 9 تصمیم داشته است و در سال 1402 : 2 مصوبه و 12 تصمیم داشته است.

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد در مرجع تصویب کمیسیون مدیریت به تفکیک مصوبه و تصمیم مقایسه سال 1401 و 1402

کمیسیون مدیریت در سال 1401 : 15مصوبه و 43 تصمیم داشته است و در سال 1402 : 27 مصوبه و 45 تصمیم داشته است.

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد در مرجع تصویب شورای گسترش به تفکیک مصوبه و تصمیم مقایسه سال 1401 و 1402

شورای گسترش در سال 1401 : 8 مصوبه و 6 تصمیم داشته است و در سال 1402 : 4 مصوبه و 13 تصمیم داشته است.

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد در مرجع تصویب کمیسیون علمی فرهنگی به تفکیک مصوبه و تصمیم مقایسه سال 1401 و 1402

کمیسیون علمی فرهنگی در سال 1401 : 3 مصوبه داشته است و در سال 1402 : 3 مصوبه و 1 تصمیم داشته است.

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد در مرجع تصویب شورای اعطاء به تفکیک مصوبه و تصمیم مقایسه سال 1401 و 1402

شورای اعطاء در سال 1401 : 1 مصوبه داشته است و در سال 1402 : 3 مصوبه و 2 تصمیم داشته است.

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد در مرجع تصویب کمیسیون ساماندهی به تفکیک مصوبه و تصمیم مقایسه سال 1401 و 1402

کمیسیون ساماندهی در سال 1401 : 3 مصوبه و 5 تصمیم داشته است و در سال 1402 : 3 مصوبه داشته است.

مراجع نمودار

 • مصوبه
 • تصمیم

تعداد اسناد به تفکیک موضوع و مرجع تصویب سال 1402

شورا : بودجه و اعتبارات 6 سند و تعلیم و تربیت 4 سند و ساختار و تشکیلات 4 سند مجموعا 14 سند - کمیسیون مدیریت : بودجه و اعتبارات 27 سند و تعلیم و تربیت 3 سند و منابع انسانی 31 سند و ساختار تشکیلات 9 سند و فرهنگی تبلیغی 2 سند مجموعا 72 سند - شورای گسترش: 17 سند در حوزه تعلیم و تربیت - شورای اعطاء : تعلیم و تربیت 3 سند و ساختار و تشکیلات 2 سند مجموعا 5 سند- کمیسیون علمی فرهنگی : 4 سند مجموعا در حوزه تعلیم و تربیت - کمیسیون ساماندهی : 3 سند در حوزه تعلیم و تربیت

مراجع نمودار

 • بودجه و اعتبارات
 • تعلیم و تربیت
 • ساختار تشکیلات
 • منابع انسانی
 • فرهنگی تبلیغی

تعداد اسناد به تفکیک موضوع و مرجع تصویب سال 1401

شورا : بودجه و اعتبارات 2 سند و تعلیم و تربیت 2 سند و ساختار و تشکیلات 10 سند و منابع انسانی 2 سند و فرهنگی تبلیغی 1 سند مجموعا 17 سند - کمیسیون مدیریت : بودجه و اعتبارات 30 سند و منابع انسانی 23 سند و ساختار تشکیلات 5 سند مجموعا 58 سند - شورای گسترش: 12 سند در حوزه تعلیم و تربیت و 2 سند ساختار و تشکیلات مجموعا 14 سند - شورای اعطاء : ساختار و تشکیلات 1 سند مجموعا 1 سند- کمیسیون علمی فرهنگی : 3 سند ساختار و تشکیلات - کمیسیون ساماندهی : 8 سند تعلیم و تربیت و مجموعا 8 سند

مراجع نمودار

 • بودجه و اعتبارات
 • تعلیم و تربیت
 • ساختار تشکیلات
 • منابع انسانی
 • فرهنگی تبلیغی