شورای اعطاء، مجوزها یکی از شوراهای اقماری شورای سیاستگذاری است که مسؤولیت تصمیم گیری در خصوص امور مربوط به نشریات، قطبهای علمی، انجمنها، تشکلها، واحدها و مراکز علمی-پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی، رسانه های دیجیتال، کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی حوزه های علمیه خواهران را بر عهده دارد.

نشریات

اعطای یا سلب مجوز و امتیاز علمی،ارزیابی و رتبه بندی

قطب علمی

مجوز تاسیس یا انحلال، ارزیابی و رتبه بندی

انجمن

مجوز تاسیس یا انحلال، ارزیابی و رتبه بندی

تشکل، واحد، مرکز علمی، پژوهشی، فرهنگی تبلیغی

مجوز تاسیس یا انحلال، ارزیابی و رتبه بندی

رسانه دیجیتال

مجوز تاسیس یا انحلال، ارزیابی و رتبه بندی

کرسی نظریه پردازی

مجوز تاسیس یا انحلال، ارزیابی و رتبه بندی