اخبار حوزه های علمیه خواهران

پیشنهادات، انتقادات و شکایات

در تمام طول شبانه روز میتوانید پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را به سامانه شورای سیاست گذاری ارائه دهید.